Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru diferenţe între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură etc.
Pentru reducerea acestor discrepanţe, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către parteneriate public-private locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinite de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 (Leader) a PNDR pentru perioada 2007 – 2013, parteneri aţele public-private (potenţiale GAL-uri) vor trebui să participe la un proces de selecţie, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. După procesul de selecţie, parteneriatele public-private (selectate) vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală (GAL). Pentru a putea gestiona fondurile FEADR, GAL-urile vor trebui să se organizeze din punct de vedere juridic în conformitate cu prevedenle OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Proiectele ce s-au realizat până acum în România, şi în speţă în comunele Răscăeţi, Vişina şi Şelaru, s-au realizat plecând într-o oarecare măsură de la nevoi de dezvoltare la nivel local, ce au fost identificate de autorităţile publice locale. La fel s-a întâmplat şi se întâmplă cu stabilirea priorităţilor în realizarea diverselor programe.
Programul LEADER, prin abordarea specifică de jos în sus, poate schimba situaţia existentă şi modalitatea de stabilire a necesităţilor teritoriului, care vor fi ulterior concretizate în acţiuni şi proiecte pentru dezvoltarea zonei. în componenţa parteneriatului public-privat au fost atraşi factori care, împreună cu autorităţile publice, vor reprezenta factorii de decizie pentru stabilirea şi realizarea proiectelor. Astfel, în cadrul parteneriatului sunt cooptate societăţi comerciale cu diverse domenii de activitate, societăţi care au ca şi administratori persoane mai tinere sau mai în vârstă, femei sau bărbaţi, români sau persoane de altă etnie. Alături de aceste societăţi comerciale au venit în realizarea parteneriatului şi întreprinzători individuali şi reprezentanţi ai societăţii civile prin organizaţii non-profit. Mai mult, pentru stabilirea potenţialului zonei şi a priorităţilor s-a desfăşurat un proces de consultare a populaţiei, care va continua pe tot parcursul implementării strategiei.
Parteneriatul public privat, folosind abordarea „de jos în sus”, permite factorilor locali să determine nevoile zonei din care provin, potenţialul de dezvoltare al acestei zone atât din punct de vedere economic, demografic, educaţional, dar şi cultural. Astfel, parteneriatul public-privat constituit la nivelul comunelor Răscăeţi, Vişina şi Şelaru a realizat această strategie prin implementarea unui proiect finanţat în cadrul sub-măsurii 431.1 – Construcţia de parteneriate public private, faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL, folosind la maximum sprijinul acordat pentru realizarea acestui parteneriat şi pentru elaborarea unei strategii integrate, coerente, ce va conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale. Prin intermediul acestui proiect au fost îndeplinite următoarele obiective:
1 sprijinirea partenerilor prin intermediul serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Dosarului de Candidatura şi elaborarea de studii pentru identificarea potenţialului economic şi social al teritoriului;
2. sensibilizarea actorilor locali, animarea teritoriului şi informarea populaţiei privind iniţiativa Parteneriatului;
3 demararea procedurilor de constituire legală a parteneriatului, în vederea constituirii potenţialului Grup de Acţiune Locală.
Aceste obiective au fost îndeplinite prin implementarea următoarelor activităţi:
1 elaborarea unui studiu la nivelul teritoriului, pentru identificarea potenţialului zonei;
2 elaborarea Dosarului de Candidatură;
3. organizarea a 3 seminani locale şi un seminar comun la nivelul teritoriului, pentru sensibilizarea actorilor locali;

4. realizarea de materiale promoţionale;

5. organizarea unei caravane informaţionale la nivelul teritoriului,
6. pregătirea documentaţiei necesare formalizării parteneriatului.
Strategia de dezvoltare locala va fi instrumentul de lucru al Grupului de Acţiune Locală, elaborat de întreaga comunitate de pe teritoriul reprezentat de GAL, care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a GAL se doreşte a fi, în aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al teritoriului, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2013.